top of page

Algemene voorwaarden

Artikel 1

UITVOERING OPDRACHT

1. De ontwerper vervult de opdracht zo goed mogelijk, en houdt daarbij rekening met de toepasselijke wet- en regelgeving. Hij staat de opdrachtgever bij als adviseur.

 

2.De opdrachtgever geeft de ontwerper alle informatie die hij heeft en die nodig is voor uitvoering van de opdracht. De ontwerper kan

uitgaan van de volledigheid en juistheid van deze informatie, tenzij duidelijk is dat nader onderzoek hiernaar nodig is.

 

3. De opdrachtgever schakelt zonder voorafgaand overleg met de ontwerper geen derden in, wanneer dat invloed kan hebben op het vervullen van de opdracht door de ontwerper.

 

4. Indien het voor een goede uitvoering van de opdracht nodig is om één of meer adviseurs in te schakelen, overleggen partijen wie dat zal/zullen zijn en welke werkzaamheden aan die adviseur(s) worden opgedragen. De opdrachtgever geeft vervolgens opdracht aan die adviseur(s), tenzij partijen anders overeenkomen.

 

5. Indien voor het werk van de ontwerper termijnen zijn overeenge- komen, garandeert de ontwerper dat de werkzaamheden binnen die termijnen worden uitgevoerd (met inachtneming van artikel 6).

 

Artikel 2

ADVIESKOSTEN

 

 

1

Partijen leggen in de overeenkomst vast hoe de advieskosten (honorarium, toezichtkosten en bijkomende kosten) zijn geregeld:

 

 

  1. op basis van de door de ontwerper bestede tijd tegen een van tevoren afgesproken uurtarief;

  2. door een vast bedrag, al dan niet gerelateerd aan de bouwkosten;

  3. naar een andere, tussen partijen overeengekomen maatstaf.

 

2

De opdrachtgever betaalt de ontwerper naast de advieskosten een vergoeding voor (meer)werk als gevolg van onder meer:

 

  1. na aanvang van de werkzaamheden gewijzigde wet- en regelgeving;

  2. door de opdrachtgever verlangde wijzigingen.
    De ontwerper licht de opdrachtgever vooraf in over deze wijzigingen en de daaraan verbonden kosten.

3

De advieskosten zijn exclusief de kosten die de ontwerper maakt bij de vervulling van de opdracht, waaronder kopieer-, reis- en verblijfkosten. Deopdrachtgever vergoedt deze kosten afzonderlijk, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.

 

Artikel 3

BETALING

 

1

De ontwerper declareert de advieskosten in termijnen naar de stand van zijn werkzaamheden. De kosten declareert hij met een tussen- tijd van minstens één maand. Voor beide soorten kosten kunnen partijen anders overeenkomen.

 

2

Betaling van een declaratie dient plaats te vinden binnen een maand na verzending van die declaratie.

 

3

Indien de opdrachtgever niet op tijd betaalt, is hij in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. De ontwerper mag,

met ingang van de vervaldatum, de wettelijke rente over het niet betaalde bedrag in rekening brengen.

 

4

Indien de opdrachtgever niet op tijd betaalt, mag de ontwerper de uitvoering van de opdracht opschorten. Vereist is dan wel dat de ontwerper deopdrachtgever schriftelijk heeft aangemaand om alsnog binnen zeven dagen te betalen en dat die betaling is uitgebleven.

 

5

Indien de ontwerper tot invordering overgaat, zijn de daaraan ver- bonden kosten voor rekening van de opdrachtgever. De opdracht- gever die niet op tijd betaalt, mag de door de ontwerper reeds aan hem verstrekte ontwerpen, schetsen en dergelijke niet gebruiken.

 

 

 

Artikel 4

GEBRUIK ONTWERP

1

De opdrachtgever heeft, mits hij aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, het recht het ontwerp uit te voeren.

 

2

De opdrachtgever mag niet afwijken van een ontwerp en geen wijzigingen daarop aanbrengen, tenzij hij dat doet in overleg met de ontwerper.

 

3

De opdrachtgever mag het uitgevoerde ontwerp niet geheel of gedeeltelijk herhalen zonder voorafgaande toestemming van de ontwerper. De ontwerper kan aan zijn toestemming voorwaarden ver- binden, zoals de betaling van een redelijke vergoeding. De ontwerper zal zijn toestemming niet op onredelijke gronden weigeren.

 

 

Artikel 5

VOORTIJDIGE BEËINDIGING

 

1

De opdrachtgever kan de opdracht op elk moment opzeggen.

De ontwerper kan de opdracht uitsluitend om gewichtige redenen opzeggen. De opzegging is schriftelijk en vermeldt de reden(en) en het tijdstip vanaf wanneer wordt opgezegd.

 

2

Bij opzegging wordt afgerekend naar de stand van het werk op het moment van de opzegging. De opdrachtgever vergoedt de ontwerper de tot dan toe gemaakte kosten.

 

3

Bij opzegging mag de opdrachtgever het tot dan toe vervaardigde ontwerp uitsluitend realiseren na voorafgaande toestemming van de ontwerper. Deontwerper weigert zijn toestemming niet wanneer dat in strijd is met de gerechtvaardigde belangen van de opdrachtgever.

 

Artikel 6

VERTRAGING

 

1

Indien de uitvoering van de opdracht wordt vertraagd of onder- broken door omstandigheden die de ontwerper niet kunnen worden verweten, is deopdrachtgever gehouden de ontwerper diens kosten, die daarvan het gevolg zijn, te vergoeden. De ontwerper beperkt de kosten /schade zo veel mogelijk.

 

2

Duurt de in lid 1 bedoelde vertraging of onderbreking langer dan drie maanden, dan laat de ontwerper, zodra dat mogelijk is, de opdrachtgever weten wanneer hij de uitvoering zal hervatten. De ontwerper houdt daarbij rekening met de gerechtvaardigde belangen van de opdrachtgever.

 

Artikel 7

AANSPRAKELIJKHEID

 

1

De ontwerper is jegens de opdrachtgever alleen aansprakelijk voor de directe schade die deze lijdt als gevolg van een toerekenbare te- kortkoming van deontwerper in de nakoming van zijn verplichtingen.

 

2

Een toerekenbare tekortkoming wil hier zeggen: een tekortkoming die een goed en zorgvuldig handelend ontwerper kan en behoort te vermijden. Dit metinachtneming van normale oplettendheid en de voor de opdracht vereiste vakkennis en middelen.

 

3

Indien de opdrachtgever vindt dat de ontwerper is tekort geschoten, stelt hij deze schriftelijk aansprakelijk en in de gelegenheid de tekortkoming(en) op eigen kosten op te heffen.

4

De aansprakelijkheid van de ontwerper vervalt na vijf jaar, vanaf de dag waarop de einddeclaratie is verzonden of de opdracht door opzegging is geëindigd.

 

 

Artikel 8

GESCHILLEN

 

1

Verschillen van mening tussen opdrachtgever en ontwerper worden zoveel mogelijk onderling opgelost.

 

2

Alle geschillen die naar aanleiding van deze opdracht tussen op- drachtgever en ontwerper ontstaan, worden beslecht door de burger- lijke rechter. Dit geldt ook voor geschillen die slechts door één van de partijen als zodanig worden beschouwd.

 

3

Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

bottom of page